การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช ( ครั้งที่ 26, สาขา01 ,2531 )

อิทธิพลของโบรอนต่อคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9

หน้า หน้า 31-38

เพิ่มพูน กีรติกสิกร | ประเทือง ปัญญา | Plaskett, D. | Bell, R.W. | นิวัติ หิรัญบูรณะ | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | Loneragan, J.F. |
สภาวะของธาตุโมลิบดินั่มในดินชนิดต่างๆ ของประเทศไทย I. ปริมาณโมลิบดินั่ม และการดูดซับโมลิบดินั่มของดิน

หน้า หน้า 39-47

พิชิต พงษ์สกุล | ปรีดา พากเพียร | สำเนา เพชรฉวี |