รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง ( ครั้งที่ 26, สาขา02 ,2531 )

การใช้เมล็ดถั่วมะแฮะเพื่อเป็นอาหารสัตว์ปีก 2. ใช้ถั่วมะแฮะเป็นแหล่งของโปรตีน/พลังงานในอาหารไก่เนื้อ

หน้า หน้า 1-11

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ | อิเลียต, โรเบิร์ต |
การศึกษาคุณค่าทางอาหารของขนไก่ป่นชนิดย่อยสลายที่ผลิตในประเทศไทย

หน้า หน้า 33-40

ดวงสมร สินเจิมสิริ | อังคณา หาญบรรจง | อุทัย คันโธ | ราชันทร์ บัวบาน |
การศึกษาระดับของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและกรดไขมันระเหยได้ในของเหลวรูเมนของโคและกระบือที่กินฟางข้าวเป็นอาหารหลัก

หน้า หน้า 41-50

ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย | เมธา วรรณพัฒน์ | ฉลอง วชิราภากร |
ผลของการใช้รำอ่อนและ/หรือใบผักตบชวาแห้ง ร่วมกับฟางหมักยูเรียเลี้ยงโคพื้นเมืองในระยะการเจริญเติบโต

หน้า หน้า 51-61

เกษม ทั่งทอง | เมธา วรรณพัฒน์ |
ผลของการเสริมใบกระถินแห้งระดับต่างๆ ต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโตของโคพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหลัก

หน้า หน้า 63-73

สุจิตรา สราวิช | เมธา วรรณพัฒน์ | สมจิตต์ ยอดเศรณี |
ผลการใช้กากปาล์มน้ำมันในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องและเลี้ยงลูก

หน้า หน้า 75-81

ฐานันดร์ ศรีวิสุทธิ์ | นาม ศิริเสถียร | วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ | สมศักดิ์ เพรียบพร้อม |
อิทธิพลของวิธีการฆ่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรดในเนื้อสุกร 1. อิทธิพลของวิธีการฆ่าแบบไทย วิธีที่ 1 และวิธีการฆ่าแบบสากล

หน้า หน้า 89-94

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล | ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ |