รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง ( ครั้งที่ 26, สาขา03 ,2531 )

การศึกษาสภาวการณ์ของแม่สุกรสาวไม่เป็นสัดหลังหย่านม อิทธิพลของการขนส่งและการเคลื่อนย้ายต่อแม่สุกรไม่เป็นสัดหลังหย่านม

หน้า หน้า 105-111

สุวิชัย โรจนเสถียร | อีนาร์สัน, สติก | เซตเตอร์เกรน, อิงเกอร์มาร์ |
การเปรียบเทียบความต้านทานของโคพันธุ์เฮียฟอร์ดและโคลูกผสมซาฮิวอลต่อการติดเชื้อบาบีเซีย โบวิส

หน้า หน้า 133-139

วิจิตร สุขเพสน์ |