รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง ( ครั้งที่ 26, สาขา04 ,2531 )

ปลากลุ่มสวายและสังกะวาดที่พบในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย

หน้า หน้า 191-203

ชวลิต วิทยานนท์ | สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์ | ณรงค์ วีระไวทยะ |
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของลูกหอยนางรม (Crassostrea sp.) ในคลองนาทับ

หน้า หน้า 205-211

จารุณี จันทร์ประมุข | สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ | เสาวภา อังสุภานิช |
การชักนำให้ Larva ของหอยตะโกรมเกิด metamorphosis ด้วย epinephrine

หน้า หน้า 219-226

กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์ | สุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์ | คมน์ ศิลปาจารย์ | ทรงชัย สหวัชรินทร์ |
ผลตอบสนองของจำนวนโรติเฟอร์ Brachionus plicatilis (Muller) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Chlorella sp., Chaetoceros sp. ยีสต์ขนมปังและมูลไก่

หน้า หน้า 245-251

สาธิต โกวิทวที | อรนุช ดีช่วย |