การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ครั้งที่ 26, สาขา05 ,2531 )

การศึกษาอุณหภูมิสัมฤทธิ์ของสมาชิกในกระจุกดาวเปิดโดยวิธีโฟโตเมตรี

หน้า หน้า 1-12

บุญรักษา สุนทรธรรม | พรพจน์ พจนามาตร์ | อนิวรรต สุขสวัสดิ์ |
ฤทธิ์คุมกำเนิดของน้ำสกัดจากใบกวาวขาวในหนูขาวและหนูถีบจักร

หน้า หน้า 29-34

ยุทธนา สมิตะสิริ | เสรี แปงจิตต์ | สบชัย สุวัฒนคุปต์ | สนั่น สุภาสัย | สุพัฒตรา สุริยา |
อิทธิพลของ Propanil ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

หน้า หน้า 61-69

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | นวรัตน์ เหล่าชวลิตกุล |
การศึกษาวิธีทำหลอดเก็บตัวอย่างอากาศจากวัสดุเหลือใช้ กะลามะพร้าว ในการเก็บตัวอย่าง ไอระเหยสารละลายอินทรีย์พวก เบนซีน โทลูอีน และไซลีน

หน้า หน้า 71-79

วลัย ภัทรสิทธิเดชา |
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยวิธีเลี้ยงเนื้อเยื่อ I การเจริญเป็นต้นและราก จากเนื้อเยื่อแคลลัสของอ้อย

หน้า หน้า 81-87

สาริณี ไชยเจริญ | พิชัย ไชยมหาพฤกษ์ |