การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 26, สาขา07 ,2531 )

การศึกษาวิเคราะห์การบริโภคและดีมานด์ของมันฝรั่งและผลิตภัณฑ์มันฝรั่งของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หน้า หน้า 24-28

ไขศรี คนจริง |
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การสั่งเข้าข้าวของประเทศลูกค้าที่สำคัญของไทย

หน้า หน้า 47-53

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ | อรชร อติวีระกุล |