การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 26, สาขา08 ,2531 )

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถวิสัยของครูเกษตรในด้านพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเกษตร

หน้า หน้า 290-295

สมสุดา ผู้พัฒน์ | ไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา |
ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 313-319

มณฑา คลอวุฒิวัฒน์ |
การใช้โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรม เรื่องการเคลื่อนที่

หน้า หน้า 326-329

ขนิษฐา โชคลือชัย |
การพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์โบราณขนาด 16 มิลลิเมตร โดยการใช้กล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์

หน้า หน้า 330-336

สุทัศน์ บุรีภักดี |
การสร้างบทเรียนโมดูลวิชาภาาไทยเรื่อง กาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน้า หน้า 337-343

บุญญลักษณ์ พิมพา |