การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 26, สาขา09 ,2531 )

มลพิษทางน้ำในประเทศไทย: ปัจจุบันและอนาคต

หน้า หน้า 23-30

วุฒิ หวังวัชรกุล |