การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 26, สาขา10 ,2531 )

การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478

หน้า หน้า 191-198

รัชนีกร เศรษโฐ | นิติ ผดุงชัย | จีรพรรณ กุลดิลก | กฤช เพิ่มทันจิตต์ |
บทบาทของสถานสงเคราะห์เด็กของรัฐและโรงเรียนในการแก้ปัญหาทางจิตเวชของเด็กและเยาวชน

หน้า หน้า 233-260

ทิพย์วัลย์ สุรินยา | สุปาณี สนธิรัตน |