การประชุมทางวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 ( ครั้งที่ 26, สาขา11 ,2531 )