การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 26, สาขา12 ,2531 )

ประสิทธิผลของการส่งเสริมการผลิตอาหารในชุมชนการประเมินผลโครงการอาหารและโภชนาการในพื้นที่ชนบทที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ (1982-1986)

หน้า หน้า 263-274

ญัตติ สีมะสิงห์ | อโณทัย เจตนเสน | มันทนา ประทีปะเสน | อารยา ภมรประวัติ | สารภี ลีประเสริฐ |