การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช ( ครั้งที่ 27, สาขา01 ,2532 )

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบที่ให้ในเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นข้าวโพด แนวทางใหม่ในการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของข้าวโพด

หน้า หน้า 15-31

มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ |
ความสัมพันธ์ของลักษณะดินเค็มต่อการแพร่กระจายสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 43-51

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | ลาวัลย์ ดิษฐลักษณ์ |
การใช้ filter cake เป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับพืชที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด

หน้า หน้า 61-72

ปัทมา แสงบริสุทธิ์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | สรสิทธิ์ วัชโรทยาน |
อิทธิพลของดินกรดและการแก้ไขโดยการใส่ปูน และธาตุมักเนเซียม ต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง ที่ปลูกในดิน ultisol ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 81-91

ปัทมา วิตยากร | สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ |
ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดินและการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี

หน้า หน้า 93-104

สาธิต อารีรักษ์ | วิโรจ อิ่มพิทักษ์ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | ชลวุฒิ ละเอียด |