การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง ( ครั้งที่ 27, สาขา02 ,2532 )

การวิเคราะห์ขนไก่ที่ปนปลอมในปลาป่นด้วยวิธีคัลเลอริเมตรี

หน้า หน้า 1-6

ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ | ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน | กมลทิพย์ ประสมเพชร |
การวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของเกลือยูเรียและแอมโมเนียที่ปนปลอมในปลาป่น

หน้า หน้า 7-13

ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ผ่องพักตร์ อันไชยศรี |
การศึกษาเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองไทย II. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางการสืบพันธุ์ ในไก่ลูกผสมพื้นเมือง เล็กฮอร์น พื้นเมือง โร๊ดไอส์แลนด์เรด พันธุ์แท้เล็กฮอร์น และพันธุ์แท้โร๊ดไอส์แลนด์เรด ในสภาพการเลี้ยงขังกรง

หน้า หน้า 15-23

รัตนา โชติสังกาศ |
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสจากไดแคลเซี่ยมแหล่งต่างๆ ในไก่กระทง

หน้า หน้า 25-31

นวลจันทร์ พารักษา | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | อุทัย คันโธ |
ผลการให้อาหารข้นระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของโครุ่นช่วงอายุ 6-12 เดือน ในทุ่งหญ้า

หน้า หน้า 65-73

ณรงค์ วงศ์เณร | เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | สุภารัตน์ ปัญจทวี |
ผลของระดับการให้น้ำนมลูกโคซึ่งเลี้ยงในทุ่งหญ้าในช่วง 5-10 สัปดาห์

หน้า หน้า 75-82

เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | สมเกียรติ ประสานพานิช | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | ประสงค์ ไคลมี | วัทกิ้น, บี อาร์ |