การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง ( ครั้งที่ 27, สาขา04 ,2532 )

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในบ่อดินขนาดเล็ก

หน้า หน้า 299-304

ก่อเกียรติ กูลแก้ว | พจนีย์ อัตถกิจมงคล | สุรชัย เหมพัฒน์ |
ความเป็นไปได้ในการใช้โรติเฟอร์ Brachionus plicatilis เป็นอาหารระยะแรกของลูกปลากะรัง Epinephelus malabaricus

หน้า หน้า 305-313

ธิดา เพชรมณี | มาวิทย์ อัศวอารีย์ | ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ | ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์ |
การเปรียบเทียบผลผลิตของลูกปลานิลและปลานิลสีแดงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน

หน้า หน้า 329-334

สุจินต์ หนูขวัญ | กำชัย ลาวัณยวุฒิ | วิสุทธิ์ ศรีชุมพวง |