การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา05 ,2532 )

การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์แท้ชนิดที่ฟักปีละ 2 ครั้งพันธุ์นครราชสีมา 60-1 และนครราชสีมา 60-2

หน้า หน้า 57-66

สุธาทิพย์ ห้องทองแดง | นพดล พันธุ์คำเกิด | สาน วิไล |
การสร้างไหมพันธุ์แท้จากลูกผสมกวางนอง นัมเบอร์ 3

หน้า หน้า 67-71

ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ | สุรพล ใจอารี | ประหยัด เต็งรัตนประเสริฐ | ปรีชา แต่งผิว | สุริยะ จันทร์แสงศรี | กอบกุล แสนนามวงษ์ | ดำรง สีนะวัฒน์ | สุขเกษม แสวงผล |
การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยด้วยรังสีแกมมา

หน้า หน้า 73-80

อุไรวรรณ อึ้งประเสริฐภรณ์ | บุญญา สุดาทิศ | ประทีป มีศิลป์ | สุชาดา เสกสรรค์วิริยะ | สถิตย์ จันทร์เจริญ |