การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา06 ,2532 )

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสาลีไทย

หน้า หน้า 353-362

สมชาย จอมดวง | สิริพร แก้วสุริยะ | ปาริชาติ เป๊กเครือ | ชุมพล ใหม่จันทร์แดง |
ผลของความชื้นของแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มและอุณหภูมิของเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ ต่อโปรตีนเกษตร

หน้า หน้า 363-373

สมชาย ประภาวัต |
การศึกษากรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง

หน้า หน้า 383-393

กุลวดี ตรองพาณิชย์ | กาญจนิจ วาจนะวินิจ | อุไร เผ่าสังข์ทอง | อุดม กาญจนปกรณ์ชัย |
การเจริญเติบโตและผลผลิตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

หน้า หน้า 395-404

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | อาภารัตน์ เชษฐสุมน |
ภาชนะบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออก

หน้า หน้า 415-423

อัญชลี กมลรัตนกุล | สักขี แสนสุภา | ชัชวาล วิจารณ์ | สมหมาย พันธ์แจ่ม | ฉวี สีบุบผา |