การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา07 ,2532 )

การศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมขนาดย่อมของเมืองโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) และเมืองเชียงใหม่ (ประเทศไทย)

หน้า หน้า 1-12

จินตนา สุนทรธรรม |
การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกพรมของไทย

หน้า หน้า 13-20

ปนัดดา อินทร์พรหม | ทองฟู ชินะโชติ |
การวิเคราะห์ต้นทุน-กำไรของการปลูกสร้างสวนป่า

หน้า หน้า 21-31

วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ |
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการปลูกและการใช้ไม้ของเกษตรกร

หน้า หน้า 33-44

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |
ลู่ทางการพัฒนาการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชของไทย

หน้า หน้า 55-65

ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา |
แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อน

หน้า หน้า 67-82

อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล | นภาภรณ์ พรหมชนะ | จุฑาทิพย์ ภัทราวาท |
เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมในเชิงการค้า

หน้า หน้า 93-101

ฉัตร ช่ำชอง |
มาตรการของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย

หน้า หน้า 103-113

ศุภชาติ สุขารมณ์ | สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ |