การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา08 ,2532 )

การวิเคราะห์ผลของระบบปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

หน้า หน้า 363-367

สุภากร ราชากรกิจ |
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนลิลิตตะเลงพ่ายที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนและการสอนปกติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

หน้า หน้า 369-375

ประทุมวรรณ ไทยประทุม |
วิเคราะห์การเรียนการสอนภาษาไทยจากวรรณคดีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

หน้า หน้า 377-381

สุชาวดี เกษมณี |
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วการอ่านในใจกับอัตราเร็วการเขียนสรุปความจากวรรณกรรมร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดแพร่

หน้า หน้า 383-387

สมศรี บำบัด |
การบริหารการศึกษาเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท: ศึกษากรณีวิทยาลัยเกษตรกรรม

หน้า หน้า 389-397

สุทัศน์ ทองแย้ม |
การสำรวจสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 399-410

เรืองอุไร ศรีนิลทา | เพ็ญโฉม ชุมพล |
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษาโครงการสอนลูกให้ฉลาด ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 411-416

วาสนา โกสีย์วัฒนา |
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็กที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย: การวิจัยเชิงวิเคราะห์

หน้า หน้า 417-430

เยาวดี วิบูลย์ศรี |
การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู ในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 431-440

นวล กัลยาณธรรม |
ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนวิชาความรู้ทั่วไปในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2527-2531

หน้า หน้า 441-450

โกมล สังขสุวรรณ์ |