การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา09 ,2532 )

การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนในดินชุดมาบบอนและชุดปากช่อง

หน้า หน้า 231-237

สำราญ สมบัติพานิช | วันเลิศ วรรณปิยะรัตน์ | ทิพย์ทอง พิษณุวัฒนา | ประยูร คุณมาศ | วีระ วรปิติรังสี |
สภาวะของแนวปะการังบริเวณเกาะเต่าและเกาะหางเต่า อ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า หน้า 239-252

สุภาพ มงคลประสิทธิ์ | วันทนา อยู่สุข | เฉลิมวิไล ชื่นศรี | สุนันท์ ภัทรจินดา |
การศึกษาหาประสิทธิภาพของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว

หน้า หน้า 263-270

สายใจ พินิจเวชการ |
ฟลูออไรด์ในน้ำท่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 271-282

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ |
พิษของแพคโคลบิวทราโซลในหนูพันธุ์วิสตาร์

หน้า หน้า 295-305

พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์ | สุพจน์ เมธิยะพันธ์ | ลัดดา ตรงวงศา | จิรา วายุโชติ | ทาริกา ประมูลสินทรัพย์ |
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า หน้า 307-315

คงศักดิ์ ธาตุทอง | วรรณิภา ศุภชัยพงศ์ |
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน้า หน้า 317-325

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง |
พิษเฉียบพลันของสารขจัดคราบน้ำมันต่อปลานิล

หน้า หน้า 327-334

นิภาวรรณ บุศราวิช | สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์ |