การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา10 ,2532 )

การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยสินค้านำเข้าทางทะเล

หน้า หน้า 161-168

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ | ปราโมทย์ ลำใย |
การก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจบัตรเครดิตและเช็คเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 ของไทย

หน้า หน้า 169-179

รัชนีกร เศรษโฐ | สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | จีรพรรณ กุลดิลก | นิติ ผดุงชัย |
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษ-ไทย ค.ศ. 1855-1909: การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ

หน้า หน้า 197-203

น้ำเงิน บุญเปี่ยม |
ปัญหาการพัฒนาสถาบันเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 215-224

อรสา สุกสว่าง |
การสนองตอบต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทย: ศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดสตูล

หน้า หน้า 225-230

สมพร เฟื่องจันทร์ | กมล ส่งวัฒนา | สุรเชษฐ์ ชิระมณี |