การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา11 ,2532 )

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลไม้

หน้า หน้า 1-10

ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ | ธงชัย คัคนะคุปต์ | อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล |
เครื่องปลูกถั่วเหลืองแบบต่อพ่วงรถไถเดินตาม 2 ล้อ

หน้า หน้า 21-28

กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส | สามารถ คล่องงานฉุย | ฐานิสร นาคเกื้อ |
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะม่วง

หน้า หน้า 29-35

ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ | อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | ธงชัย คัคนะคุปต์ |