รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 27, สาขา12 ,2532 )

การใช้แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันในเส้นก๋วยเตี๋ยว

หน้า หน้า 335-343

อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ | อรอนงค์ นัยวิกุล | นัทญา จะเรียมพันธ์ |
สถานภาพกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในชนบท

หน้า หน้า 345-351

อัจฉรา นวจินดา | พยอม พิทักษ์ |
การฟอกขาวผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีไดเรกท์

หน้า หน้า 353-361

มาลี จันทจรูญพงษ์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |