การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 - 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาพืช ( ครั้งที่ 28, สาขา01 ,2533 )

การใช้วัสดุเหลือใช้อินทรีย์บางชนิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวในดินนาชุดดินมโนรมย์

หน้า หน้า 19-28

วัลลีย์ ปัญญารินทร์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | สรสิทธิ์ วัชโรทยาน |