การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 - 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง ( ครั้งที่ 28, สาขา02 ,2533 )

การเปรียบเทียบต้นข้าวโพดหวานหลังเก็บฝักหมักกับหญ้ารูซีหรือฟางหมักยูเรียเป็นอาหารฐานสำหรับโครุ่น

หน้า หน้า 35-46

บุญล้อม ชีวะอิสระกุล | ชูศักดิ์ แสงสินธุ์ |
การคัดเลือกและผสมพันธุ์ห่านจีน

หน้า หน้า 83-92

สวัสดิ์ ธรรมบุตร | สันติสุข ดวงจันทร์ | ดวงพร จรัญญานนท์ | ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์ | สารกิจ ถวิลประวัติ |
การใช้ประโยชน์จากใบถั่วมะแฮะเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ I. การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณค่าทางอาหาร และต้นทุนการผลิต

หน้า หน้า 103-112

ปราโมช ศีตะโกเศศ | สมปอง สรวมศิริ | กริสน์ เสือภู่ |