การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 - 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง ( ครั้งที่ 28, สาขา03 ,2533 )

ผลของการถ่ายพยาธิและการกำจัดพยาธิภายนอกต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองในการสร้างภูมิค้มกันต่อวัคซีนนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในหมู่บ้าน

หน้า หน้า 365-374

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ | วรรษา สุกิจรัตนาภรณ์ | ประภาพร ตั้งธนธานิช |
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ขนาดของอัณฑะ ขนาดของท่อพักอสุจิส่วนหางกับความกำหนัดการหลั่งน้ำเชื้อและปริมาตรน้ำเชื้อของสุกร

หน้า หน้า 385-392

เตือนตา ชาญศิลป์ | สมชาย โอฬารกนก |
การสำรวจพยาธิภายในของกระบือและโค ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการอีสานเขียว

หน้า หน้า 405-413

นงนุช จันทราช | สถาพร จิตตปาลพงศ์ | ยรรยง อินทรรักษา |
การสำรวจสภาวะโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม เขตท้องที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน้า หน้า 421-431

วิทยา แก้วจินดา | ประภาส ภิญโญชีพ | ดวงใจ กาญจนจันทร | อภิรัตน์ กุลสันติพงศ์ | สุวิชัย โรจนเสถียร | ศรีสมัย คูโพธิพันธุ์ | วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม | อินทิรา กระหม่อมทอง |
การศึกษาเกี่ยวกับช้างเมืองไทย 1. ค่าโลหิตวิทยา

หน้า หน้า 433-439

เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก | นิสิต ม่วงศรี | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | นงนุช จันทราช | มาลินี ลิ้มโภคา |