การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา04 ,2533 )

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

หน้า ส่วนที่ 6: 15 แผ่น

มาโนชญ์ คูวรากุล | สุทธิพร จีระพันธุ |
การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มปลาสลิดกับต้นทุนและผลตอบแทนในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2530

หน้า หน้า 519-528

อรชร อติวีระกุล | จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ | เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ |