รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา05 ,2533 )

การศึกษาชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลฟาร์มโคนม และโรงงานนมพาสเจอไรส์ขนาดเล็ก ที่จังหวัดเชียงราย

หน้า หน้า 3-17

ชูรัฐ แปลกสงวนศรี | ลาวัณย์ ไกรเดช |
การวิเคราะห์เซอโรวาร์ของ salmonella ในจิ้งจก จากชุมชนแออัดช่องนนทรีย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 19-28

เพ็ญศรี ชาญเลิศ | บัญญัติ สุขศรีงาม | อรุณ ปางตระกูลนนท์ |
การแปลงรูปทางชีวภาพของคอเลสเทอรอลเป็น 1, 4-แอนโครสตาไอดีน 3, 17 ไดโอน โดย Mycobacterium sp. BJ-157

หน้า หน้า 29-43

จารุวรรณ์ วิมล | ส่งศรี กุลปรีชา | สัณห์ พณิชยกุล |
การผลิตและการศึกษาคุณสมบัติของโมโนคลอนอลแอนติบอดี้ ต่อแอนติเจนร่างกายของพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini)

หน้า หน้า 45-53

นันทนา อุสส่าห์กิจ | บิลลิงส์, ปีเตอร์ บี. | สถิตย์ สิริสิงห์ |
การสกัดขั้นต้นของเอ็นไซม์เอทีพีเอสที่ผนังเยื่อล้อมรอบอะไมโลพลาส

หน้า หน้า 55-64

ปุณฑริกา หะริณสุต | Takabe, Tetsuko | Akazawa, Takadhi |
แอนโทไซยานินในเปลือกมังคุดและดอกอัญชัญ

หน้า หน้า 65-67

ลอลิต้า เมฆสองสี | ลินดา แจ่มจันทร์ |
การวิเคราะห์ชนิดของโปรตีนในสายพันธุ์ถั่วเหลือง

หน้า หน้า 69-78

ดวงพร วรสุนทโรสถ |
การวิเคราะห์สมรรถนะของตัวรับแสงอาทิตย์ แบบท่อสุญญากาศ

หน้า หน้า 79-88

เสริม จันทร์ฉาย | ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร |
ค่าคงตัวการหน่วงของแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ

หน้า หน้า 89-95

สำเนา ผาติเสนะ |
การฉาบกระจกโลหะโดยวิธีสปัทเทอริง

หน้า หน้า 97-107

สิริชัย ประเสริฐวงษ์ | สุธี หงษ์สุมาลย์ |