รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28: หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา06 ,2533 )

การศึกษากรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของเห็ดเป๋าฮื้อบรรจุกระป๋อง

หน้า หน้า 169-175

กุลวดี ตรองพาณิชย์ | กาญจนิจ วาจนะวินิจ | อุดม กาญจนปกรณ์ชัย | อุไร เผ่าสังข์ทอง |
การเปลี่ยนแปลงของสารเพคตินในสตรอเบอรี่เนื่องจากขบวนการแช่แข็งและการเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็ง

หน้า หน้า 177-186

ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล | Reid, David S. |
Effect of fruit maturity on bitterness and quality of tangerine juice

หน้า หน้า 187-195

Nittany Kasemsuksakul | Athapol Noomhorm |
Color degradation prediction of pineapple juice concentrate during storage by kinetics

หน้า หน้า 197-204

Ting, Cesar Chow | Athapol Noomhorm |
การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่างๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน

หน้า หน้า 205-216

ประดิษฐ์ ครุวัณณา | มาลัย บุญรัตนกรกิจ | ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง | วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ |
การหมักดองน้ำแตงกวาโดยใช้แลคติคและโปรปิโอนิคแอซิค แบคทีเรีย

หน้า หน้า 217-232

วิสิฐ์ จะวะสิต |
การศึกษาการเกิดกลิ่นหืนในเมล็ดคำฝอยในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

หน้า หน้า 233-244

วีระศักดิ์ อนัมบุตร | ไพจิตร จันทรวงศ์ | วิไลศรี ลิมปพยอม | วีระ ทองประไพ | สุปรียา สุขเกษม |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่แบบอาหารทางสายให้อาหาร

หน้า หน้า 245-251

กมลวรรณ สุขนาค | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตถั่วลิสงแผ่น

หน้า หน้า 253-263

รัตติกรณ์ เสาร์คำ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | จินตนา อุปดิสสกุล |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขโดยใช้ถั่วลิสงเมล็ดเล็กลีบ

หน้า หน้า 265-272

ยุวดี วงศ์วิฑูรวิช | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | กล้าณรงค์ ศรีรอต |