รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา07 ,2533 )

โครงการระบบเกษตรครบวงจรกับอนาคตเกษตรกรไทย

หน้า หน้า 475-488

ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา | บรรลุ พุฒิกร | ศานิต เก้าเอี้ยน | วัลภา วิชาชัย |
การศึกษาการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีและผลตอบแทนจากปลูกข้าวในเขตพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทานในจังหวัดพิษณุโลก

หน้า หน้า 489-505

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ | บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ |
ผลกระทบของเทคนิคนาหว่านน้ำตมต่อการใช้ปัจจัยการผลิตและรายได้สุทธิของฟาร์ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 507-517

สมพร อิศวิลานนท์ |
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

หน้า หน้า 529-542

ราตรี เม่นประเสริฐ |
การยอมรับวิทยาการการผลิตข้าว และความแตกต่างของอัตราค่าจ้างและค่าเช่าที่ดินในภูมิภาคต่างๆ

หน้า หน้า 543-560

สมพร อิศวิลานนท์ | ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา |
การวิเคราะห์ผลการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

หน้า หน้า 561-574

ฉัตร ช่ำชอง |
ยุโรปตลาดเดียว: ผลต่อการค้าสินค้าเกษตรกรรมระหว่างไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป

หน้า หน้า 575-583

ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์ |
บทบาทของข้อมูลทางบัญชีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของธุรกิจขนาดย่อม: ศึกษากรณีจังหวัดพิษณุโลก

หน้า หน้า 585-594

รัตนา โชติเลอศักดิ์ |
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย

หน้า หน้า 595-607

สมพงษ์ อรพินท์ |