รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา08 ,2533 )

การสร้างบทเรียนวิดีโอเทปวิชาภาษาไทยธุรกิจเรื่อง การใช้ภาษาในการเขียนโฆษณา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หน้า หน้า 715-720

จารุนันท์ กรพันธุ์ |
การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน้า หน้า 721-731

ศักดิ์ศรี ปาณะกุล |
การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง อิเหนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 733-744

เกศรินทร บำเพ็ญทาน |
การใช้ประสบการณ์ทางภาษาเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่านในใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 745-751

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกหัดเสริมการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน

หน้า หน้า 753-760

วิชัย พาณิชย์สวย |
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้า หน้า 761-770

พรรณี บุญประกอบ |