การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา09 ,2533 )

พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

หน้า ส่วนที่ 1: 21 หน้า

พรชัย สุจิตต์ |
วิธีศึกษาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เชิงระบบนิเวศน์

หน้า ส่วนที่ 3: 18 แผ่น

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร |
การตั้งถิ่นฐานในกทม. และปริมณฑล

หน้า ส่วนที่ 5: 2 แผ่น

ชลิตภากร วิธผลิน |
การตั้งหลักแหล่งบนที่สูงของชาวไทยภูเขา และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

หน้า ส่วนที่ 7: 14 แผ่น

สำราญ สมบัติพานิช |
สภาพแวดล้อมของชุมชนชาวประมงชายฝั่ง หลังจากป่าชายเลนเสื่อมสภาพ

หน้า ส่วนที่ 8: 15 แผ่น

ชนัญ วงษ์วิภาค |
การตั้งถิ่นฐานประชากร: ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

หน้า ส่วนที่ 9: 23 แผ่น

สุนันทา สุวรรโณดม |
ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งถิ่นฐานริมคลองและการใช้ประโยชน์จากคลองในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาคลองมอญ-บางเชือกหนัง

หน้า ส่วนที่ 10: 25 แผ่น

สุวัฒนา ธาดานิติ |
ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า ส่วนที่ 11: 20 แผ่น

นพวรรณ จงวัฒนา |
การใช้แผ่นพลาสติกกักเก็บตะกอนเพื่อศึกษาการสูญเสียดิน

หน้า หน้า 611-616

สำราญ สมบัติพานิช | ศักดา สุขวิบูลย์ | อุทัย ณ เชียงใหม่ | ณรงค์ ชินบุตร |
ปริมาณและการกระจายอินทรียวัตถุของดินในประเทศไทย

หน้า หน้า 617-626

บุญนะ อานันทนะ |