รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา10 ,2533 )

การใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากยานยนต์

หน้า หน้า 809-816

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ |
การกระทำผิดของหญิง

หน้า หน้า 817-825

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล |
กระบวนการจัดตั้งคุ้มเพื่อการพัฒนาชนบท

หน้า หน้า 827-834

รัชนีกร เศรษโฐ |
โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.)

หน้า หน้า 835-841

อนันต์ ดาโลดม | พจน์ ชุมศรี | วันชัย สัจจาบรรพต |
การสอนสังคมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตร

หน้า หน้า 843-850

ปฬาณี ฐิติวัฒนา |
การศึกษาทัศนคติของประชาชนและทีมจิตเวชต่อการให้บริการทางจิตเวชของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาจิตเวชชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณี 4 จังหวัด

หน้า หน้า 851-860

สุปาณี สนธิรัตน | ทิพวัลย์ สุรินยา |
แบบทดสอบ LSIA และ life experience test การสร้างและวิธีใช้วัดความพอใจในชีวิตและพฤติกรรมสังคม

หน้า หน้า 861-869

ศรีเรือน แก้วกังวาล |