รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา11 ,2533 )

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนาไร่นาในประเทศไทย

หน้า หน้า 345-357

พงศธร โสภาพันธุ์ |
การจำลองแบบการใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองโดยไมโครคอมพิวเตอร์

หน้า หน้า 359-373

มนัส กำเนิดมณี | ฉลอง เกิดพิทักษ์ |
การพัฒนาพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำยัง

หน้า หน้า 375-384

ยอดชาย ปิยะเนติธรรม | รัตนพล สงวนนวล |
การประเมินผลการใช้น้ำของโครงการชลประทานในปี พ.ศ.2529-2532

หน้า หน้า 385-397

พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ |
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิกอนอสัญฐาน โครงสร้างต่างๆ

หน้า หน้า 399-411

กรกฎ วัฒนวิเชียร |
การทดลองการใช้เบนซินออกเทนสูงในเครื่องยนต์ที่ต้องการออกเทนต่ำ

หน้า หน้า 413-423

นิโรจน์ อัครปัญญาวิทย์ |
การวิจัยและพัฒนาเครื่องพรวนกำจัดวัชพืชในนาข้าว

หน้า หน้า 425-439

มงคล กวางวโรภาส |
Design, development and testing of a permeability cell

หน้า หน้า 441-446

Ilangantileke, S.G. | Salokhe, V.M. | Khan, I.S. |
การศึกษาหุ่นยนต์เพื่อเก็บองุ่นเป็นพวงสมบูรณ์

หน้า หน้า 447-456

อำนวย สิทธิเจริญชัย |
การวิจัยออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก

หน้า หน้า 457-471

มงคล กวางวโรภาส |