รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา12 ,2533 )

รูปแบบการพัฒนาชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครด้วยหลักคหกรรมศาสตร์

หน้า หน้า 773-781

เฉลิมศักดิ์ สุภาผล |
บทบาทและสถานภาพสตรีในเขตเมืองกับการเจริญพันธุ์ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 783-798

อัจฉรา นวจินดา |
ผลของค่าใช้จ่ายที่มีต่อคุณภาพอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 799-806

มณฑารพ จักกะพาก | นฤมล ฉัตรสง่า |