การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 28, สาขา08 ,2534 )

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง แข่งหนังตะลุง โดยการสอนด้วยบทเรียนแถบบันทึกภาพ กับการสอนด้วยบทเรียนแถบบันทึกภาพ กับการสอนแบบธรรมดา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 845-851

วินัย ขาวเรือง |