การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช ( ครั้งที่ 29, สาขา01 ,2534 )

การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองหนึ่งชั่วในข้าวโพดสองประชากร

หน้า หน้า 39-48

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ชำนาญ ฉัตรแก้ว | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | นิตย์ศรี แสงเดือน |
การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์และลูกผสมในข้าวโพดสองประชากร

หน้า หน้า 59-70

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ชำนาญ ฉัตรแก้ว | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | นิตย์ศรี แสงเดือน |