การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 ( ครั้งที่ 29, สาขา02 ,2534 )

คุณค่าทางโภชนะของปลาป่นที่ผลิตจากเศษเหลือของปลาจากโรงงานอุตสาหกรรม

หน้า หน้า 1-7

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ศักดิ์ชัย นาคพยนต์ | ทวีลาภ แจ่มใส |
สมการคาดคะเนเปอร์เซ็นต์แคลเซียมและเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสในปลาป่นที่ผลิตจากเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรม

หน้า หน้า 9-14

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | อุทัย คันโธ | เนรมิตร สุขมณี |
ผลการใช้กากละหุ่งขจัดสารพิษและสารแพ้ระดับต่างๆ เป็นอาหารสุกรระยะเติบโต

หน้า หน้า 33-40

กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ | ธีรศักดิ์ วิทยาศักดิ์ | อรประพิมพ์ จันทร์นวล | ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ |
การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของใบกระถินแห้ง ใบกระถินแช่น้ำ และใบกระถินแช่น้ำผสมมันเส้นผ่านขบวนการกึ่งเอ็กทรูด ในสุกรรุ่น-ขุน

หน้า หน้า 41-49

อุทัย คันโธ | ณิฐิมา พงษ์ศักดิ์ศรี | นาม ศิริเสถียร | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ลอลิต้า เมฆสองสี |
การใช้ใบกระถินแช่น้ำผสมมันเส้นผ่านขบวนการกึ่งเอ็กทรูดในอาหารสุกรรุ่น-ขุน

หน้า หน้า 51-60

อุทัย คันโธ | ณิฐิมา พงษ์ศักดิ์ศรี | นาม ศิริเสถียร | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ลอลิต้า เมฆสองสี |
ผลของการเสริมส่วนผสมจุลินทรีย์ประเภทโปรไบโอติค และกลุ่มเอ็นไซม์ต่อการย่อยได้ของอาหารลูกสุกรหย่านม

หน้า หน้า 61-67

นวลจันทร์ พารักษา | อุทัย คันโธ |