การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 ( ครั้งที่ 29, สาขา03 ,2534 )

การพัฒนาวิธี ELISA เพื่อใช้ตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับในไต

หน้า หน้า 341-348

สมปอง ส่งคุ้ม | วีณา มุกดาสกุลภิบาล | อุษา เชษฐานนท์ | ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ | วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ |
การเตรียม horseradish peroxidase-conjugated เพื่อช่วยตรวจโรค trypanosomiasis ในสัตว์เลี้ยงด้วยวิธี ELISA

หน้า หน้า 349-354

สุรีย์ ธรรมศาสตร์ | สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ | มนยา เอกทัตร์ |
การตรวจหาแอนติบอดีย์ของโรคทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์เลี้ยงโดยวิธีอีไลซ่า

หน้า หน้า 355-361

ปัจฉิมา อินทรกำแหง | สุรีย์ ธรรมศาสตร์ | บรรจง อภิวัฒน์นากร |
ความสำคัญของการปรับศักยภาพการสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมทดสอบในประเทศไทย

หน้า หน้า 363-370

กัญจนะ มากวิจิตร์ | สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร |
การศึกษาผลของอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์ที่มีต่ออัตราการผสมติดโดยการผสมเทียมในโค และกระบือ

หน้า หน้า 371-380

ยรรยง อินทรรักษา | ถวัลย์ วรรณกุล | สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล |
การสำรวจพยาธิภายในของโคและกระบือ ในจังหวัดมหาสารคาม

หน้า หน้า 381-389

สถาพร จิตตปาลพงศ์ | นงนุช จันทราช | พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ |
การศึกษาคุณสมบัติทางด้านอิมมูนวิทยาของหอยลิมเนียที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิใบไม้ตับ โค กระบือ

หน้า หน้า 395-402

สุรีย์ ธรรมศาสตร์ | ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ | มนยา เอกทัตร์ |