การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 ( ครั้งที่ 29, สาขา04 ,2534 )

การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของยาอ๊อกซีเตตร้าซัยคลินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากกุ้งกุลาดำที่เป็นโรค

หน้า หน้า 479-486

สุวรรณา เบญจธรรมนนท์ | พิกุล จิรวาณิชไพศาล | พรเลิศ จันทร์รัชชกูล | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |
การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและการแพร่กระจายของปลาในนาข้าว Oryzias minutillus ของประเทศไทย

หน้า หน้า 513-521

วิเชียร มากตุ่น | ธวัช ดอนสกุล | นิเวช นาดี | ทากาตะ, เคซูเก | อุวะ, ฮิโรชิ |