การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา05 ,2534 )

ความร้อนจำเพาะของลำไยและลิ้นจี่

หน้า หน้า 119-127

ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร | เสริม จันทร์ฉาย |
การแพร่กระจายของดินกระจายตัวในพื้นที่ชลประทานในประเทศไทย

หน้า หน้า 129-147

อร่ามศรี พัฒนโสภณ | สมบูรณ์ มั่นความดี | นิรันดร์ สิงหสันติ |
การหาค่าตัวแผ่กระจายของระบบสองมิติภายใต้แรงฮาร์มอนิก

หน้า หน้า 149-156

สำเนา ผาติเสนะ |
การก่อตัวของเฟสตัวนำยิ่งยวดของสาร BiSrCaCu2Ox

หน้า หน้า 157-166

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | ชัยณรงค์ อิงคากุล | ณรงศักดิ์ ชัยชิต | พูลศักดิ์ อินทวี | อัจฉรา แสงอริยวนิช |
อิเล็กโทรดที่ชี้เฉพาะไอออนชนิดเคลือบแบบราคาประหยัด

หน้า หน้า 167-175

ปัญญา เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |
การตรวจอีพอกซีเรซินในสีด้วยวิธี attenuated total reflection spectroscopy

หน้า หน้า 177-184

จุไร ศยามานนท์ |
การแยกสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะ

หน้า หน้า 185-200

สุวรงค์ วงษ์ศิริ | สุเมธ ชวเดช | พรสวรรค์ ดิษยบุตร |
การตรวจหาองค์ประกอบของน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ผึ้งโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโตกราฟ

หน้า หน้า 201-208

ปราณี นันทศรี | สุวรรณี แซ่ลี้ | ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี |
ผลกระทบของสารเคมีเกษตรต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

หน้า หน้า 215-222

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | บุษกร อารยางกูร | สยามรัฐ ป้านภูมิ |