การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา06 ,2534 )

การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง

หน้า หน้า 323-334

ไพรัตน์ โสภโณดร | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | อัญชลี ศิริโชติ | จิระ อิฐรัตน์ |
การผลิตเคซีนด้วยกรดแลคติก

หน้า หน้า 335-343

สมจิต ฤกษ์หร่าย | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | สุนันทา วิริยาภิรมย์ |
ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบคลื่นรูปซายน์ (sine wave) และวิธีการบรรจุต่อคุณภาพของเนื้อบดแช่แข็ง

หน้า หน้า 345-355

งามทิพย์ ภู่วโรดม |
คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของข้าวหักที่ใช้ในการทำขนมจีน

หน้า หน้า 357-364

พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | มาลี สุวรรณอัตถ์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์และความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลและกรดในกระบวนการหมักขนมจีน

หน้า หน้า 365-373

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ | มาลี สุวรรณอัตถ์ |
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพของขนมจีนในกระบวนการผลิต

หน้า หน้า 375-384

อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | มาลี สุวรรณอัตถ์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |
การศึกษาแบคทีเรียจากกระบวนการผลิตขนมจีนที่สร้างสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่น

หน้า หน้า 385-398

ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ | มาลี สุวรรณอัตถ์ |
เส้นหมี่ข้าวฟ่างเสริมโปรตีน

หน้า หน้า 399-407

ศิวาพร ศิวเวชช |
การทดลองผลิตขนมจีนจากข้าวฟ่าง

หน้า หน้า 409-415

ศิวาพร ศิวเวชช |
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของแป้งขนมจีนในกระบวนการผลิต

หน้า หน้า 417-425

สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี ตั้งตระกูล | อรอนงค์ นัยวิกุล | มาลี สุวรรณอัตถ์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |