การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา07 ,2534 )

ความยากจนและการทำลายป่า

หน้า หน้า 711-731

โสภิณ ทองปาน |
ความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไร่ข้าวโพดในโครงการระบบเกษตรครบวงจร

หน้า หน้า 733-743

จำเนียร บุญมา |
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของแห้วจีน โดยแยกตามขนาดฟาร์มในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีเพาะปลูก 2532/33

หน้า หน้า 745-755

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ | จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ |