การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา08 ,2534 )

ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมโฮมรูมที่มีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน้า หน้า 837-844

พรทิพย์ แก้วบุญเรือง |
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการอ่านออกเสียงใส่ความรู้สึก กับการอ่านออกเสียงตามปกติ โรงเรียนในกลุ่มหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 853-858

รุ่งนภา ทองน่วม |