การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา09 ,2534 )

การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและพืชที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินบนที่ลาดเทสูง

หน้า หน้า 3-11

นคร สืบแสน | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ |
การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยืนยงในภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย

หน้า หน้า 13-22

อุทิศ เตจ๊ะใจ | ธงชัย บุญเรือง | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ |
การเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไม้โตเร็วที่ปลูกบนที่ดินภายหลังการทำเหมืองแร่ดีบุก

หน้า หน้า 23-37

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ | มโนชญ์ มาตรพลากร |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางชีวภาพต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยในลุ่มน้ำชี

หน้า หน้า 39-49

นิพนธ์ ตั้งธรรม | สุพัฒน์ ปักษาจันทร์ |
การใช้ลานตากในการกำจัดน้ำเสียเข้มข้น

หน้า หน้า 51-63

สุจินต์ พนาปวุฒิกุล |
การกำจัดและใช้ประโยชน์น้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีบัคเตรีสังเคราะห์แสง

หน้า หน้า 65-78

ทัศนีย์ โล้หนู | สุเมธ ชวเดช | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |
ความสัมพันธ์ของดินและพืช ในพื้นที่ดินเค็มปานกลางถึงเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

หน้า หน้า 79-85

นัยนา พึ่งพันธ์ | เทอดศักดิ์ ศุภสารัมภ์ | ชิราอิชิ, คาซเซกิ | วาดะ, ฮิเดโนริ |
การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ตั้งแต่แหลมฉะบังถึงพัทยา

หน้า หน้า 87-96

สมถวิล จริตควร | วิภูษิต มัณฑะจิตร | วรวิทย์ ชีวาพร |
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหร่ายยูกลีนอยด์จากทุ่งกุลาร้องไห้

หน้า หน้า 97-109

เสนาะ บุญมี |
แทนนินและลิกนินจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟินิกซ์ จังหวัดขอนแก่น

หน้า หน้า 111-115

ชุติมา คูคู่สมุทร | รัตนา มหาชัย |