การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา10 ,2534 )

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในภาคตะวันตก: ศึกษากรณีในจังหวัดกาญจนบุรี

หน้า หน้า 759-768

พงไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ |
การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรัชกาลที่ 2

หน้า หน้า 769-774

สุเชาว์ พลอยชุม |
ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนไทย: การสำรวจและประเมินผลช่วงระยะเวลา 6 ทศวรรษ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

หน้า หน้า 775-785

ติน ปรัชญพฤทธิ์ |
ลักษณะและสาเหตุของผู้ย้ายถิ่นจากเขตชนบท เข้าสู่เขตเมืองในประเทศไทย และแนวทางแก้ไข

หน้า หน้า 787-796

สาวิตรี รังสิภัทร์ |