การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา11 ,2534 )

ประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งสำหรับการตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำผิวดิน

หน้า หน้า 613-623

ดวงใจ กอร์ปไพบูลย์ | พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ |
รถขนถ่ายทุเรียน

หน้า หน้า 625-636

บัณฑิต จริโมภาส | เสกสรร สีหวงษ์ |
การวิเคราะห์สมรรถนะรถแทรคเตอร์ใช้แล้วที่นำเข้าจากต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการปฏิบัติงาน

หน้า หน้า 637-647

พันทิพา อินทรวิชัย |
ศึกษาการพังสลายของดินมีผลเนื่องจาก Quasi Static Triaxial Compression Test

หน้า หน้า 649-659

ธัญญา นิยมาภา |
การศึกษาการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย

หน้า หน้า 661-674

รังสรรค์ ยศยังเยาว์ | ฉลอง เกิดพิทักษ์ |
ท่อรวมตะกอน

หน้า หน้า 675-686

สุรินทร์ พละสมบูรณ์ | ธีระ เกรอต |
สนามในบริเวณภายในทรงกลมที่เกิดจากสายอากาศสล็อตที่อยู่บนผิวตัวนำทรงกลม

หน้า หน้า 687-699

โมไนย ไกรฤกษ์ | กิตติชัย พาณิชย์ปฐมพงศ์ |
เทคนิคใหม่ในการออกแบบตัวตรวจจับความร้อนแบบระบุตำแหน่ง

หน้า หน้า 701-708

วินัย ทองตัน | กอบชัย เดชหาญ | สมยศ จุณณะปิยะ |