การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา12 ,2534 )

พฤติกรรมอนามัยทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 523-532

สุทธิรา ปรีชารัตน์ | อัจฉรา นวจินดา |
สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น

หน้า หน้า 533-543

เอื้ออารี แจ่มผล | อัจฉรา นวจินดา |
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดากับบุตรชายวัยรุ่นที่มีผลต่อการปรับปรุงตัวของบุตร: ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในจังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 545-555

ลักขณา ฤทธิสนธิ | กาญจนา ลุศนันทน์ |
อิทธิพลของการจัดกิจกรรมการสอนที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมทางการอ่านและเขียนของเด็กก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 557-568

นัฐนันท์ หัศบำเรอ |
อิทธิพลของการให้รางวัลที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 569-576

ระพีพร ศุภมหิธร | นัฐนันท์ หัศบำเรอ |
อิทธิพลของการให้รางวัลและการลงโทษ ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 577-585

ลัดดา ปฏิเวชวรรณกิจ | นัฐนันท์ หัศบำเรอ |
สารปรับผ้านุ่ม: ผลต่อสีและความแข็งแรงของผ้าฝ้ายและโพลิเอสเตอร์

หน้า หน้า 587-599

สุนันทา คำสุข | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
ปริมาณและคุณภาพของนมมารดาในเขตชนบทยากจนภาคกลาง

หน้า หน้า 601-609

มณฑารพ จักกะพาก | กาญจนา ลุศนันทน์ |