การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 29, สาขา13 ,2534 )

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อการแปลพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นภาษาอังกฤษ

หน้า หน้า 799-804

มนตรี อุมะวิชนี |
การวิเคราะห์เนื้อความเพื่อดูความยากของเนื้อหาในสารานุกรม

หน้า หน้า 805-820

กันยารัตน์ เกตุขำ |
การเปรียบเทียบสาวิตรยุปาขยานัมกับบทละครเรื่องสาวิตรีพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

หน้า หน้า 821-834

ประเทือง ทินรัตน์ |