รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาพืช 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา01 ,2535 )

มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ เกษตรศาสตร์ 50

หน้า หน้า 1-12

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยะวุฒิ พูลสงวน | จำลอง เจียมจำนรรจา | สมยศ พุทธเจริญ | ธีรวัฒน์ กษิรวัฒน์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ | เอ็จ สโรบล | ปิยะ ดวงพัตรา | นิพนธ์ ทวีชัย |
การศึกษาสมบัติบางประการของดินที่ปลูกยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 43-53

วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ | พิทยากร ลิ่มทอง | เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ | ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ | ปรัชญา ธัญญาดี |
สมบัติบางประการของวัชพืชน้ำ ในกระบวนการย่อยสลายเพื่อใช้เป็นวัสดุทำปุ๋ยหมัก

หน้า หน้า 55-67

เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ | วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ | พิทยากร ลิ่มทอง | ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ | ปรัชญา ธัญญาดี | Oki, Yoko |