รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา02 ,2535 )

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรเพศผู้ที่ตอน โดยวิธีฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์ ในระยะขุน

หน้า หน้า 39-55

พินรัฏ บัวคลี่คลาย | สมชัย จันทร์สว่าง | ชัยณรงค์ คันธพนิต |
การศึกษาลักษณะซากและการเจริญเติบโตของสุกรขุน ที่ได้รับการเสริมไธอะมีนระดับต่างๆ ในอาหารที่ใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานหนัก

หน้า หน้า 57-66

ธีรศักดิ์ วิทยาศักดิ์ | กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ |
การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของข้าวฟ่าง ที่มีระดับแทนนินต่างกันในสุกรรุ่นและสุกรขุน

หน้า หน้า 91-97

อุทัย คันโธ | รังสรรค์ วนิชจิวพันธ์ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | นาม ศิริเสถียร |